Aviso legal e política de privacidade

En cumprimento do artigo 12 do Regulamento europeo de protección de datos, relativo á transparencia da información, a comunicación e as modalidades para exercer os dereitos do interesado e o artigo 13 sobre a información que se debería proporcionar cando se obtén datos persoais do interesado informamos que a entidade ASSOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA (AGAL) é propietaria do sitio https://carvalho2020.gal/, con CIF: G15055478 e dirección: RUA DE EMÍLIO E MANUEL Nº 3, C.P. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA. E-MAIL: secretaria@agal-gz.org

CONDICIÓNS DE USO DE DADOS PARA A LEITURA CONTINUADA DO SCÓRPIO
En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como o disposto no Regulamento de protección de datos (UE) 2016/679 e outra lexislación concordante, informamos que os seus datos persoais serán depositados nun ficheiro automatizado que é responsabilidade de ASSOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA (AGAL) con enderezo postal a efectos de notificación en RUA DE EMÍLIO E MANUEL Nº 3, CP 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Os datos persoais que temos no noso poder están protexidos pola nosa política de privacidade e só serán usados para os fins da nosa actividade. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión e / ou portabilidade, deberá enviar un correo electrónico a secretaria@a.gal indicando a opción que desexa realizar.

USO DAS “COOKIES”

Para axilizar o servizo ofrecido, identificando a cada usuario coa máxima velocidade, o sitio web “Carvallo Calero 2020” empregará “cookies”. As “cookies” son bloques de datos que certos sitios web envían ao disco duro do ordenador, que se conecta co propósito de identificalo, e esta información está almacenada no disco duro do usuario. As “cookies” asócianse só cun usuario anónimo, non permitindo o acceso a datos persoais ou, en xeral, a datos do disco duro do usuario. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu “navegador” para que unha “cookie” estea instalada ou non no seu disco duro. Neste último caso, a velocidade e a calidade dos servizos do sitio web poden diminuír.

Este sitio web usa “cookies” para diversos fins, entre os que se asegura unha maior velocidade e personalización no servizo que se lle dá ao usuario, así como para analizar os datos que de xeito agregado poñen os rexistros de “cookies” con respecto aos índices de tráfico e audiencia e hábitos dos usuarios da rede, con esta información para contribuír á avaliación e revisión dos servizos ofrecidos ao usuario, así como á aceptación dos contidos e deseños da páxina web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento de datos persoais tratados pola asociación será:

No caso de realizar unha compra dos nosos produtos, a finalidade será a xestión administrativo-contable.

No caso de que queiras participar nos eventos ou concursos, o propósito será recoller os datos necesarios para a organización e celebración de ditas actividades.

LEXITIMACIÓN. Informamos que a base para o procesamento dos datos xestionados pola ASOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA (AGAL) será:

No caso das persoas que amosen o seu interese en participar nas nosas actividades, a base legal será a súa disposición para participar nelas.
No caso dos interesados en mercar os nosos produtos, a base legal será executar a súa venda.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados serán conservados durante:

En caso de solicitar participación en eventos ou concursos, ata a celebración de ditos eventos/concursos.
No caso da compra do produto, os prazos legalmente establecidos e necesarios para tramitar a venda e o envío do produto.

CESIÓN DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos nos que existe unha obriga legal ou é necesario para realizar unha actividade promovida pola Asociación.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa eliminación cando, entre outros motivos, os datos deixen de ser necesarios para os fins para os que foron recollidos Pode solicitar limitar ou opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso só os manteremos para que cumpran as obrigas establecidas legalmente.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se toman decisións individuais automatizadas sobre o usuario, nin se elaboran perfís que produzan efectos legais ou que os afecten de xeito similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos, ten que enviar un correo electrónico a secretaria@agal-gz.org indicando por escrito a súa petición e axuntando unha fotocopia do seu BI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custos da aplicación e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas, ASSOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA ( AGAL) aplica as medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco.

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO USUARIO. A través deste sitio https://www.carvalho2020.com non se recollen datos persoais sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De acordo co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679, ASSOCIAÇOM GALEGA DA LÍNGUA (AGAL) comprométese a tratar os seus datos persoais dun xeito absolutamente confidencial e a usalos só para os fins indicados.

IMPRECISIÓN DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO USUARIO. Para os casos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, nom serán imputables ao responsable do tratamento os dados persoais que sexan inexatos con respecto aos fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de non estar conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.