O mundo actual, ao meu xuízo, camiña cara unha internacionalizazón da vida social, e o mesmo ten que ocorrer coas línguas

“Conversas en Compostela con Carballo Calero” ( M.A. Fernán Vello/ F. Pillado Mayor. Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1986, p. 182

Este sítio web utiliza 'cookies' próprias e de outrem. Ao premir aceitar, concordas com isto.